แบบสำหรับการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ระดับรายวิชา กระบวนวิชาและระดับหลักสูตร

39/1 ถ.รัชดาภิเษก
แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

ชื่อ รายการ ผู้เกี่ยวข้อง/ดำเนินการ Download
ทส. 01 แบบประเมินตนเองของนักศึกษาเพื่อทวนสอบผบสัมฤทธิ์ทางการเรียน (ปรับคำถามตามผลการเรียนรู้ที่กำหนดในหลักสูตร หรือ ประเมินด้วยแบบอื่น) ใช้เอกสารอื่นแทนได้  นักศึกษา

Download

ทส. 02 แบบรายงานการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ระดับกระบวนวิชา อาจารย์ผู้สอน/สาขาวิชา  Download
ทส. 03 แบบรายงานการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ระดับกระบวนวิชาการศึกษาทั่วไป อาจารย์ผู้สอน/สาขาวิชา   Download
ทส. 04 แบบรายงานการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ระดับกระบวนวิชา (สำหรับผู้ประเมินรายบุคคล) คณะกรรมการทวนสอบ Download
ทส. 05 แบบรายงานผลการทวนสอบมาตรฐานการเรียนรู้ของรายวิชาที่เปิดสอนโดยคณะกรรมการทวนสอบผลการเรียนรู้ คณะกรรมการทวนสอบ Download
ทส. 06 แบบรายงานผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษา คณะกรรมการทวนสอบ Download
ทส. 07  แบบรายงานสรุปผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา สาขาวิชา Download
ทส. 08 แบบสรุปผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา  ฝ่ายวิชาการคณะ   Download