ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

39/1 ถ.รัชดาภิเษก
แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

Click ที่ชื่อเอกสารที่ต้องการ download

 แบบฟอร์มคำร้องเกี่ยวกับการลงทะเบียน

    -คำร้องขอถอนรายวิชาติด W ย้อนหลัง

     -คำร้องขอเปิดหมู่เรียนพิเศษ

    -คำร้องขอเพิ่ม/ถอน รายวิชา น้อยกว่า 9 หน่วยกิต

    -คำร้องขอเรียนในกลุ่มที่เต็ม

    -คำร้องขอเรียนในกลุ่มที่เต็มวิชา GE

    -คำร้องลงทะเบียนล่าช้า


คำร้องต่าง ๆ

      -คำร้องขอทำบัตรนักศึกษา

      -คำร้องหนังสือรับรองในกรณีที่มีฟอร์มจากหน่วยงานต้นสังกัด

      -คำร้องขอใบแทน

      -คำร้องทั่วไป

      -คำร้องขอย้ายสถานศึกษา

      -คำร้องขอแก้ไขข้อมูลส่วนตัว

      -คำร้องขอหนังสือรับรอง

      -คำร้องขอใบรายงานผลการศึกษา

      -คำร้องขอสมทบเรียนเป็นรายวิชา

      -คำร้องขออนุญาตใช้ห้อง


แบบฟอร์มต่าง ๆ และะคู่มือกำหนดรายวิชาในการพัฒนาหลักสูตร

      -ฟอร์มขอเปิดหลักสูตรใหม่

      -แบบฟอร์มตารางเปรียบเทียบอาจารย์ประจำหลักสูตร

      -แบบฟอร์มขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตร

      -แบบฟอร์มขอปิดหลักสูตร

      -แบบฟอร์มขอปรับปรุงหลักสูตร(สมอ08)

      -แบบฟอร์มการตรวจสอบของคณะกรรมการวิชาการ

      -แบบฟอร์มการตรวจสอบของคณะกรรมการบริหารวิชาการ

      -ตารางกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

      -แบบเสนอขอปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร

      -คู่มือการกำหนดรายวิชาปี 2558

      -แบบฟอร์ม มคอ. คู่มือแนวปฏิบัติในการพัฒนาหลักสูตร

      -แบบฟอร์มคีย์ข้อมูลหลักปี 59

      -แบบฟอร์มคำสั่งแต่งตั้งคณะวิพากย์หลักสูตร

      -แบบฟอร์มคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร

      -แบบฟอร์มคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตร