รายงานการประเมินตนเอง(SAR)

39/1 ถ.รัชดาภิเษก
แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

 

ที่

รายงานการประเมินตนเอง

Download

1

รายงานการประเมินตนเอง(SAR18) ระดับหน่วยงานสนับสนุน

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ประจำปีการศึกษา 2560 

Download
2

 รายงานการประเมินตนเอง(SAR17) ระดับหน่วยงานสนับสนุน 

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ประจำปีการศึกษา 2559 

Download
3

รายงานการประเมินตนเอง(SAR16) ระดับหน่วยงานสนับสนุน 

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ประจำปีการศึกษา 2558 

Download
4

รายงานการประเมินตนเอง(SAR15) ระดับหน่วยงานสนับสนุน 

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ประจำปีการศึกษา 2557 

Download
5

รายงานการประเมินตนเอง(SAR14) ระดับหน่วยงานสนับสนุน 

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ประจำปีการศึกษา 2556 

Download
6

รายงานการประเมินตนเอง(SAR13) ระดับหน่วยงานสนับสนุน 

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ประจำปีการศึกษา 2555 

Download
7

รายงานการประเมินตนเอง(SAR12) ระดับหน่วยงานสนับสนุน 

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ประจำปีการศึกษา 2554 

Download