นโยบายการประกัน

39/1 ถ.รัชดาภิเษก
แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

นโยบายการประกัน

 

  1. สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานทุกระดับในสำนักฯมีการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาที่มีประสิทธิภาพให้ถือว่าการประกันคุณภาพการศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการการจัดการและการบริหารหน่วยงานที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง
  2. สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดให้มีการประเมินคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องและนำผลการประเมินคุณภาพการศึกษามาใช้ในการกำหนดนโยบายและแผนงานของสำนักฯเพื่อส่งเสริม สนับสนุน แก้ปัญหาและพัฒนาการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
  3. ส่งเสริมให้มีการพัฒนาความร่วมมือการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
  4. ส่งเสริมให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาของสำนักฯต่อสาธารณชน