ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

39/1 ถ.รัชดาภิเษก
แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

        -  ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง การจัดการศึกษาภาคเรียนฤดูร้อน สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ     


        -  ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดภาระงานสอนและการเบิกค่าสอนของอาจารย์ประจำ การเปิดรายวิชาในหลักสูตร การเปิดหมู่เรียนพิเศษ และการคิดภาระงานหมู่เรียนพิเศษ


 ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง ภาระงานสอนคณาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม


-  ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง กำหนดวันเปิด และปิดการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม (ฉบับภาษาไทย)  (ฉบับภาษาอังกฤษ)