ขั้นตอนการให้บริการ

39/1 ถ.รัชดาภิเษก
แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

ขั้นตอนการให้บริการ

 

รายละเอียดขั้นตอนต่างๆ การให้บริการ

 

1. ขั้นตอนการขอหนังสือรับรองสภาพการเป็นนักศึกษา / หนังสือรับรองภาคเรียนสุดท้าย  Graphics Click here

2. ขั้นตอนการขอเอกสารผลการเรียนเป็นรายวิชาแบบสำเร็จการศึกษา  Graphics Click here

3. ขั้นตอนการขอเอกสารผลการเรียนเป็นรายวิชาแบบไม่สำเร็จการศึกษา   Graphics Click here

4. ขั้นตอนการขอหนังสือรับรองในกรณีที่มีแบบฟอร์มจากหน่วยงานต้นสำกัด   Graphics Click here

5. ขั้นตอนการขอพักการเรียนหรือขอคืนสภาพการเป็นนักศึกษา (พักการเรียนย้อนหลัง)    Graphics Click here

6. ขั้นตอนการขอแก้ไขข้อมูลส่วนตัว     Graphics Click here

7. ขั้นตอนการขอย้ายสถานศึกษา   Graphics Click here

8. ขั้นตอนการขอสมทบเรียนเป็นรายวิชา  Graphics Click here

9. ขั้นตอนการขอลาออก   Graphics Click here

10. ขั้นตอนการขอบัตรนักศึกษา  Graphics Click here

11. ขั้นตอนการขอย้ายจากภาคในเวลาราชการเป็นภาคนอกเวลาราชการ    Graphics Click here

12. ขั้นตอนการขอใบแทนใบรับรองคุณวุฒิหรือใบแทนใบปริญญาบัตร   Graphics Click here