กิจกรรมสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

39/1 ถ.รัชดาภิเษก
แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

กิจกรรมสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน


ภาพกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ คลิ๊ก
- ภาพกิจกรรมการศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี  คลิ๊ก
ภาพกิจกรรมการรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561  คลิ๊ก
ภาพกิจกรรมวันสงกรานต์ ประจำปีการศึกษา 2561(10/04/2561)  คลิ๊ก
ภาพกิจกรรมการศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี  คลิ๊ก
- ภาพกิจกรรมเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก 13 กัณฑ์ คลิ๊ก
- ภาพกิจกรรมพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 22/10/2561 คลิ๊ก
- เทศกาลลอยกระทง ประจำปี 2561 "จันทรเกษม สืบสาน เทศกาลลอยกระทง" วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 คลิ๊ก

 

-> ภาพถ่ายต้อนรับการศึกษาดูงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม 2562 
-> ภาพรับการตรวจการประเมินตนเอง (SAR19) วันที่ 2 สิงหาคม 2562 
-> ภาพถ่ายพิธีถวายพระพรชัยมงคล รัชกาลที่ 10 วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 

-> ภาพถ่ายการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ณ ศูนย์รับสมัครนักศึกษาใหม่ 

-> ประชุมเชิงปฏิบัติการสัญจร เรื่อง การสังเคราะห์ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่เชื่อมโยงกับสมรรถนะของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม (คณะวิทยาศาสตร์ วันที่ 1 กรกฎาคม 2562)      
-> ถนนวัฒนธรรม ครั้งที่ 5 เลิศล้ำภูมิปัญญาอาหาร จันทรเกษมสืบสาน ประกวด "ห่อหมก"(วันที่ 26 เมษายน 2562)       
-> ภาพกิจกรรมเข้าร่วมงานสงกรานต์ สืบสานประเพณีไทย (วันที่ 5 เมษายน 2562)      
-> ภาพกิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการใช้งาน website รับสมัครนักศึกษาใหม่ (21 กุมภาพันธ์ 2562)  
-> ภาพกิจกรรมการใช้งาน website การรับสมัครนักศึกษาระบบการรับนักศึกษาใหม่ TCAS   
-> ภาพกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ 
-> ภาพกิจกรรมการศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี 

-> ภาพกิจกรรมการรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 
-> ภาพกิจกรรมวันสงกรานต์ ประจำปีการศึกษา 2561(10/04/2561)  
-> ภาพกิจกรรมการศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 

-> ภาพกิจกรรมเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก 13 กัณฑ์ 
-> ภาพกิจกรรมพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 22/10/2561 
-> เทศกาลลอยกระทง ประจำปี 2561 "จันทรเกษม สืบสาน เทศกาลลอยกระทง" วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561