กิจกรรมสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

39/1 ถ.รัชดาภิเษก
แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

กิจกรรมสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

-> ภาพถ่ายพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระภิกษุสงฆ์ 10 รูป เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย ครบ 79 ปี วันที่ 9 กันยายน2562 

-> ภาพถ่ายการอบรม "เสริมสร้างสมรรถนะครูไทยด้วยการเรียนการสอนแบบครุศึกษา ฐานสมรรถนะ" วันที่ 6-7 กันยายน 2562 

-> ภาพถ่ายรับการตรวจการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (SAR19) (2 สิงหาคม 2562) 

-> ภาพถ่ายต้อนรับการศึกษาดูงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (1 สิงหาคม 2562)

-> ภาพถ่ายพิธีถวายพระพรชัยมงคล รัชกาลที่ 10 (25 กรกฎาคม 2562)

-> ภาพถ่ายการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ณ ศูนย์รับสมัครนักศึกษาใหม่่

-> ภาพประชุมเชิงปฏิบัติการสัญจร เรื่อง การสังเคราะห์ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่เชื่อมโยงกับสมรรถนะของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม (คณะวิทยาศาสตร์ วันที่ 1 กรกฎาคม 2562)

-> ภาพถ่ายถนนวัฒนธรรม ครั้งที่ 5 เลิศล้ำภูมิปัญญาอาหาร จันทรเกษมสืบสาน ประกวด "ห่อหมก" (26 เม.ย. 62)

-> ภาพกิจกรรมเข้าร่วมงานสงกรานต์ สืบสานประเพณีไทย (วันที่ 5 เมษายน 2562)

-> ภาพกิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการใช้งาน website รับสมัครนักศึกษาใหม่ (21 กุมภาพันธ์ 2562)  

-> ภาพกิจกรรมการใช้งาน website การรับสมัครนักศึกษาระบบการรับนักศึกษาใหม่ TCAS    (27 พฤศจิกายน 2561)
-> ภาพกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ 
-> ภาพกิจกรรมการศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี 


-> ภาพกิจกรรมการรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 
-> ภาพกิจกรรมวันสงกรานต์ ประจำปีการศึกษา 2561(10/04/2561)  
-> ภาพกิจกรรมการศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 


-> ภาพกิจกรรมเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก 13 กัณฑ์ 
-> ภาพกิจกรรมพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 22/10/2561 
-> เทศกาลลอยกระทง ประจำปี 2561 "จันทรเกษม สืบสาน เทศกาลลอยกระทง" วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561