ปรัชญา พันธกิจ วิสัยทัศน์

39/1 ถ.รัชดาภิเษก
แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

ปรัชญา

          ระบบงานทันสมัย    เต็มใจให้บริการ   คุณภาพงานประทับใจ

วิสัยทัศน์
          นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาสนับสนุนการเรียนรู้และการบริการการศึกษา  

พันธกิจ
          1.สนับสนุนและพัฒนากระบวนการการผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัย

2.สนับสนุนข้อมูลด้านงานวิชาการ

3.ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและสืบสานประเพณีไทย

4.พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้  มีทักษะในการปฏิบัติงานและการบริการที่มีคุณภาพ

 

 อัตลักษณ์

          ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตบัณฑิต

 

วัตถุประสงค์

1.สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนสนับสนุนการผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัย

2.นักศึกษา บุคลากร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้รับข้อมูลด้านงานวิชาการ

3.บุคลากรสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนมีส่วนร่วมในกิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและสืบสานประเพณีไทย

4.บุคลากรสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้รับการพัฒนาให้มีความรู้  มีทักษะในการปฏิบัติงานและการบริการที่มีคุณภาพ