ข้อมูลหน่วยงาน

39/1 ถ.รัชดาภิเษก
แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

ข้อมูลหน่วยงาน

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมในปัจจุบันเดิมเป็นหน่วยงานของวิทยาลัยครูจันทรเกษม  ทำหน้าที่จัดตารางสอนและตารางสอบยังไม่มีชื่อเรียกเป็นทางการจนกระทั่ง พ.. 2508   อาจารย์พงศ์อินทร์  ศุขขจร มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่วิทยาลัยครูจันทรเกษม โดยมีอาจารย์วิภาวี ประพันธโยธินเป็นผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่ฝ่ายวิชาการ ท่านได้จัดตั้งศูนย์วิชาการขึ้นเพื่อประสานงานด้านการจัดการเรียนการสอนโดยมีดร.สุวรรณนาคพนมเป็นหัวหน้า ต่อมา พ.. 2528  พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู (ฉบับที่ 2)  บังคับใช้มีผลให้เกิดหน่วยงานใหม่ขึ้น โดยศูนย์วิชาการฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษาฝ่ายห้องสมุดและฝ่ายทะเบียนรวมเป็นหน่วยงานเดียวกันเรียกชื่อเป็นทางการว่าสำนักส่งเสริมวิชาการโดยมี  ผศ.กัมพล นรพัลลพ เป็นหัวหน้าสำนักฯ แยกฝ่ายงานเป็น  5  ฝ่ายคือฝ่ายเลขานุการ ฝ่ายแผนการเรียน ฝ่ายทะเบียนและประเมินผล ฝ่ายเทคโนโลยีและฝ่ายห้องสมุด

            ในปี พ.. 2538  พระราชบัญญัติ สถาบันราชภัฏ พ.. 2538 ประกาศใช้มีผลให้ วิทยาลัยครูจันทรเกษม เปลี่ยนเป็น สถาบันราชภัฏจันทรเกษม ซึ่งมีการปรับโครงสร้างของสถาบันใหม่ โดยให้สำนักส่งเสริมวิชาการมีโครงสร้าง 3 หน่วยงาน  คือ ฝ่ายเลขานุการ  ฝ่ายหลักสูตรและแผนการเรียน  และฝ่ายทะเบียนและวัดผล  มีภารกิจด้านการจัดการเรียนการสอน  ด้านทะเบียนและประมวลผลการเรียนนักศึกษา บริการข้อมูลสารสนเทศ และให้คำปรึกษาทางด้านการส่งเสริมวิชาการแก่นักศึกษา ต่อมามีการได้รับพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ  ให้เป็น  มหาวิทยาลัย  เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2547  ซึ่งมีการปรับโครงสร้างของมหาวิทยาลัย สำนักส่งเสริมวิชาการได้รับการปรับเปลี่ยนชื่อเป็น  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  และแบ่งโครงสร้างเป็น  3  หน่วยงาน ได้แก่  สำนักงานผู้อำนวยการ  กลุ่มงานประมวลผล  และกลุ่มงานมาตรฐานวิชาการ  มีหน้าที่เป็นหน่วยงานกลางที่จัดระบบและบริหารงานวิชาการตั้งแต่การรับนักศึกษา  การจัดการศึกษา  และตรวจสอบการสำเร็จการศึกษาของนักศึกษา

            สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้มีการปรับโครงสร้างการบริหารจัดการใหม่ ที่ผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย โดยแบ่งโครงสร้างเป็น 4 กลุ่มงาน ได้แก่ งานบริหารงานทั่วไป  งานมาตรฐานวิชาการ  งานทะเบียนและประมวลผล และงานบริการการศึกษา ซึ่งทั้ง 4 งาน จะมีหัวหน้างานแต่ละงานคอยกำกับดูแลในแต่ละงานนั้นๆ

            จากการบริหารงานสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้มีผู้อำนวยการสำนักฯ ที่ได้วางแนวทางการบริหารไว้จนถึงปัจจุบัน โดยมีนายสงกรานต์ สุขเกษม เป็นผู้อำนวยการสำนักฯ

            สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีที่ตั้งของสำนักงาน คือ อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 2  และห้องเก็บเอกสาร คืออาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 9