หน้าหลัก

39/1 ถ.รัชดาภิเษก
แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

 

ผู้สำเร็จการศึกษาระหว่าง วันที่ 14 มี.ค. 2560 - 19 ก.พ. 2561 ให้ตอบข้อมูลผ่านระบบภาวะการมีงานทำที่   คลิ๊ก    

นักศึกษารหัส 53..... ที่ยังค้างเกรด I และยังค้างค่าเทอม หรือค่ารักษาสภาพนักศึกษาให้มาติดต่อมหาวิทยาลัย ภายใน 31 กรกฎาคม 2561 หากพ้นกำหนดนี้ มหาวิทยาลัยจะจำหน่ายพ้นสภาพ